Politica de confidentialitate

Politica OCN ”BT LEASING MD” S.R.L. privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal

În cele ce urmează, Vă prezentăm politica noastră în domeniul pe care ne angajăm să o revizuim la anumite intervale de timp, în vederea îmbunătățirii ei continue.
 •  
I. Informații despre operator

OCN ”BT LEASING MD” S.R.L. (în continuare Compania) este o persoană juridică, înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice cu numărul unic de identificare de stat (IDNO): 1008600045022, cu sediul MD-2001, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. A. Pușkin nr. 60/2, care desfășoară activități de finanțare în sistem leasing.

OCN ”BT LEASING MD” S.R.L.este înscrisă în Registrul Operatorilor de Date cu Carater Personal cu nr. 0000465-001.

Pagina oficială de internet a Companiei este: www.btleasing.md, iar adresa de email este: contact@btleasing.md În cadrul OCN ”BT LEASING MD” S.R.L., ne preocupăm constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care interacționăm să fie prelucrate în conformitate cu prevederile legislației naționale, asigurând cele mai înalte standarde de securitate și confidențialitate. Pentru a ne îndruma și susține în activitatea noastră în domeniul prelucrării și protecției datelor cu caracter personal, orice persoană poate depune o reclamație la sediul OCN ”BT LEASING MD” S.R.L.
 •  
II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și categoriile informațiilor colectate Compania va prelucra datele cu caracter personal reieșind din natura activitații desfășurate de către aceasta, corespunzător prevederilor legale, în scopul:
 • a) prelucrării datelor personale cu ocazia analizei cererii de finanțare și altor tipuri de cereri conexe;
 • b) identificării clienților la inițierea și stabilirea unei relații de afaceri;
 • c) incheierii și derulării contractelor de leasing și ale altor contracte conexe (comodat, locațiune, fidejusiune etc);
 • d) monitorizării activității subiecților datelor cu caracter personal în scopul respectării prevederilor legale privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • e) comunicării cu subiecții datelor cu caracter personal pe durata relației contractuale;
 • f) efectuării de analize interne în scopul evaluării portofoliului de clienți și a îmbunătățirii serviciilor oferite acestora;
 • g) transmiterii de mesaje având caracter publicitar despre: produse/servicii/evenimente oferite/organizate de Companie;
 • h) Prezentarea informațiilor despre clienți la solicitările legale ale autorităților de stat;
 • i) Prelucrarea în scop de marketing și publicitate, se va putea efectua numai în baza consimțimântului expres dat de client în formă scrisă sau electronică
 •  
Datele personale prelucrate de Companie în scopul încheierii și derulării contractului de leasing sunt cele despre care clientul/garantul este informat că sunt prelucrate în cadrul etapei de analiză a cererii de finanțare, la care se adaugă alte date, care au fost completate și/sau primite de la aceștia cu ocazia/pentru încheierea contractului, împreună cu accesoriile acestuia, inclusiv calitatea de persoană expusă politic, după caz. Totodată, în procesul analizei, compania efectuează verificări, în baze de date publice precum website-uri sau în baze de date obținute din surse externe independente, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale cu privire la cunoașterea clientelei. Prelucrarea datelor cu caracter personal a clientului/garantului , este necesar pentru îndeplinirea unei obligații care îi revine operatorului conform legislației aplicabile în domeniul cunoașterii clientelei pentru prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului.  
 •  
III. Transmiterea/recepționarea datelor cu caracter personal Compania poate transmite/recepționa datele cu caracter personal în limita inițierii, stabilirii, derulării și încheierii relațiilor de afaceri:
 • a) în cazul cesionării drepturilor și obligațiilor ce rezultă din contractul de leasing către noul locatar;
 • b) în cazul consultării registrelor publice și/sau private (I.M. "Biroul de Credit" S.R.L., I.M. ”Biroul de Credit” S.R.L., Serviciul Fiscal de Stat, Sistemul Informațional ”Acces Web”, Registrul Garantiilor Mobiliare, Registrul Bunurilor Imobiliare), precum și a spațiului on-line.
 • c) partenerilor Companiei (lista o puteți găsi accesând link-ul https://btleasing.md/parteneri/), exclusiv în cazul și în limita inițierii, derulării și încheierii relațiilor de afaceri stabilite dintre Companie și solicitant leasing/client;
 • d) în scopul consolidării și raportării a situației financiare la nivel de grup, Compania va transmite transfrontalier datele cu caracter personal societății mama, inclusiv altor finanțatori din spațiul Uniunii Europene.
IV. Drepturile subiectului datelor cu caracter personal În conformitate cu prevederile Legii nr. 133 din 08 iunie 2011 privind protecția datelor cu caracter personal, subiecții datelor cu caracter personal au dreptul să obţină de la operator, la cerere în formă scrisă și în mod gratuit:
 • a) confirmarea sau infirmarea faptului că datele care îl privesc sînt prelucrate, informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sînt dezvăluite datele;
 • b) informații privind datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile privind originea acestor date;
 • c) informații privind principiile de funcționare a mecanismului prin care se efectuează prelucrarea automatizată a datelor ce vizează subiectul datelor personale;
 • d) informații cu privire la consecinţele juridice generate de prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • e) de intervenţie privind modul de prelucrare asupra datelor cu caracter personal;
 • f) de opoziţie al subiectului datelor cu caracter personal;
 • g) de a avea acces la justiție;
 • h) de a refuza colectarea datelor cu caracter personal;
 • i) informații privind mecanismele şi modul de monitorizare a activităţilor on-line ale consumatorului (cookie-uri). (https://btleasing.md/politica-cookies/);
 • j) de a solicita informații privind scopul răspunsurilor la întrebările prin intermediul cărora se colectează datele, dacă răspunsul este obligatoriu sau voluntar, precum şi posibilele consecinţe ale refuzului subiectului de a răspunde;
 • k) subiectul datelor cu caracter personal are dreptul în orice moment sa-și retragă consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prin depunerea unei cereri în formă scrisă la sediul Companiei. Retragerea consimţămîntului nu poate avea efect retroactiv.
 • l) dezabonarea de la ”newsletter” o poate face voluntar în orice moment accesând link Dezabonează-te, din newsletterul primit recent.
 •  
V. Stocarea și securitatea datelor cu caracter personal Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă operațiuni precum: colectarea, înregistrarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, blocarea, restricționarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal. Cu privire la prelucrarea datelor personale, compania aplică măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja aceste date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum și împotriva oricărei alte forme de prelucrare ilegala. Aplicăm un cadru intern de standarde și politici optime pentru a asigura confidențialitatea datelor Dvs. În mod specific și conform legii, aplicăm măsuri tehnice și organizatorice adecvate (politici, proceduri, etc) pentru a asigura confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal și a modului în care sunt prelucrate. În plus, angajații Companiei, au obligația de a păstra confidențialitatea datelor cu caracter personal și nu le pot divulga în mod ilegal sau inutil.